menu

:: apel
:: zarząd
:: statut


Stowarzyszenie
Pomocników
Oratorium im. św. Antoniego

statut

:: ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne
:: ROZDZIAŁ II - Cele i środki działania
:: ROZDZIAŁ III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
:: ROZDZIAŁ IV - Władze Stowarzyszenia
:: ROZDZIAŁ V - Majątek Stowarzyszenia
:: ROZDZIAŁ VI - Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Pomocnicy Oratorium im. św. Antoniego w Piotrkowie Trybunalskim, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. , Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135.), a także niniejszego statutu.


§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piotrków Trybunalski.


§ 3

      1. Terenem działania jest Piotrków Trybunalski i okoliczne gminy.
      2. Dla właściwej realizacji celów statutowych stowarzyszenie rozszerza swą działalność na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej i na tereny innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.


§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 6

Stowarzyszenie używa godła i pieczęci. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.


§ 7

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na majątku użyczonym przez Klasztor OO. Bernardynów w Piotrkowie Tryb. Szczegółowe zasady korzystania określi Zarząd Stowarzyszenia i Gwardian w odrębnej umowie.
copyright © OO.Bernardyni w Piotrkowie Trybunalskim - Wszelkie prawa zastrzeżone